JABATAN BENDAHARI
"Perkhidmatan kewangan terbaik untuk semua" 

BAHAGIAN PENGURUSAN ASET

BAHAGIAN PENGURUSAN ASET

 

    Direktori2Crop      Doccrop1    Infogoggle7   Download3crop  mailcrop3 
  Direktori Staf    Borang      Informasi       FAQS        E-Mail

PENGENALAN :

Bahagian Pengurusan Aset adalah salah satu bahagian di Jabatan Bendahari yang bertanggungjawab untuk memastikan pengurusan aset dilaksanakan secara cekap, teratur dan berkesan mengikut tatacara yang telah ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Jabatan Bendahari.

OBJEKTIF :

1. Unit  Pengurusan  Aset  adalah  bertanggungjawab  untuk  memantau pengurusan  semua  Aset  Alih &
    Inventori  Jabatan/  PTJ  di  bawah  kawalannya meliputi:-

            a) Penerimaan;
            b) Pendaftaran;
            c) Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan;
            d) Penyelenggaraan, Pelupusan dan;
            e) Kehilangan dan Hapus Kira.

 2. Menguruskan  pelantikan  Pegawai  Aset,  Pegawai  Pemeriksa, Lembaga
Pemeriksa  Pelupusan,
     Pegawai Penerima dan Jawatankuasa  Penyiasat;

3.  Menjadi  Urus  Setia  kepada  Mesyuarat  Jawatankuasa  Pengurusan  Aset Kerajaan (JPAK)
    
Jabatan/PTJ;

4-  Menyelaras  Laporan  Suku  Tahun  daripada  Jabatan/  PTJ  untuk dibentangkan dalam Mesyuarat
     JPAK yang akan diadakan sebanyak 4 kali setahun (pelaporan diadakan
setiap suku tahun);

5-  Mendapatkan  Laporan  Tahunan  Pengurusan  Aset  Alih & Inventori Jabatan/ PTJ

6- Menyediakan  dan  mengemukakan  Laporan  Pengurusan Aset Kerajaan ke Perbendaharaan
    
Malaysia sebelum 15 Mac tahun berikutnya.
 

FUNGSI / PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN:      

  1. Unit  Pengurusan  Aset  adalah  bertanggungjawab  untuk  menguruskan  semua  Aset  Alih & Inventori  Jabatan/  PTJ di  bawah  kawalannya meliputi:-

       a) Pengurusan & Kawalan Pendaftaran Aset / Inventori di PTJ;
       b) Pengurusan & Kawalan Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan Aset / Inventori di PTJ;
       c) Pengurusan & Kawalan Penyelenggaraan Aset / Inventori di PTJ;
       d) Pengurusan & Kawalan Pelupusan Aset / Inventori di PTJ; dan
       e) Pengurusan & Kawalan Kehilangan dan Hapus Kira Aset / Inventori di PTJ.

 

                                                                                                                                             Guide: For best view, please use Internet Explorer 10 and above with resolution 1280 x 800 pixel.
                                                                                                                                                                                                  Copyright © 2018 Universiti Malaysia Pahang. All right reserved.